Algemene voorwaarden

Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen.

 • Opdrachtnemer/cursusgever/inrichter is Luc De Backer verder genoemd als LDB.
 • Opdrachtgever is cursist hier genoemd cursist.
 • Elke betalingsuitnodiging of factuur van LDB dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Wordt er geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen, behalve bij ziekte van de cursist.
 • Bij ziekte wordt ten laatste 24 uur op voorhand aan LDB gemeld op basis van een officieel doktersbriefje de helft van het cursusbedrag binnen de 14 dagen terugbetaald.
 • Gaat de cursist akkoord met een cursus op een latere datum (gerekend vanaf de afmelding) dan zal het volledige bedrag van de eerder gereserveerde cursus hiervoor gebruikt worden. Dit mag alleen opgenomen worden in hetzelfde kalenderjaar als dat van de afgemelde cursus.
 • Onbetaalde of laattijdig betaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis.
 • Indien facturen of betalingsuitnodigingen van LDB onbetaald blijven op hun vervaldag, is LDB gerechtigd de cursist te weigeren voor de cursus en alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; degene heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
 • De cursist die niet tijdig heeft betaald krijgt hiervoor geen alternatieve cursus op een later tijdstip aangeboden. Tenzij dit nadrukkelijk is gecommuniceerd met LDB.
 • Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van LDB dienen schriftelijk en aangetekend aan LDB te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
 • Voor een cursus van meerdere dagen geldt het totale cursusbedrag vanaf het aanvangsuur van de eerste cursusdag tot het laatste uur van de laatste cursusdag. Bij laattijdig instromen of vroegtijdig vertrek heeft de cursist geen recht op een tegemoetkoming van welke aard dan ook.

Annulatievoorwaarden

 • Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via email of per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door LDB is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen of niet tijdig betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.
 • Kosteloos annuleren kan uiterlijk 30 werkdagen vóór aanvang van de cursus. Nadien worden annulatiekosten aangerekend:
  • 4de week voor aanvang van de cursus: 30 % van de reeds betaalde helft van het volledige cursusbedrag.
  • 3de week voor aanvang van de cursus: 50 % van de reeds betaalde helft van het volledige cursusbedrag.
  • 2de week voor aanvang van de cursus: 75 % van de reeds betaalde helft van het volledige cursusbedrag.
  • Laatste week voor aanvang van de cursus: 100% van de reeds betaalde helft van het volledige cursusbedrag.
 • Schrijft u zich binnen de 30 dagen voor aanvang van de cursus in, dan kan de cursist geen aanspraak meer maken op annuleringskosten. In dit geval is er geen mogelijkheid om in 2 schijven te betalen maar moet het volledige cursusbedrag worden betaald aan LDB en dit ten laatste 7 werkdagen voor de eerste cursusdag.
 • Bij een cursus die bestaat uit 1 dag betaal je het volledig verschuldigd bedrag ten laatste 14 werkdagen voor aanvang van de cursus.
 • Bij een cursus die bestaat uit meerdere aaneen sluitende dagen, betaal je de helft van het volledig verschuldigde bedrag 30 werkdagen voor aanvang van de cursus (50%) en de andere helft (50%) ten laatste 7 werkdagen voor de start van de eerste cursusdag.
 • Bij ziekte (met doktersbrief) of een overlijden in de familie van kinderen, partner of ouders of schoonouders wordt 50% van het cursusgeld tot voor 24 uur voor aanvang van de cursus aan de cursist terugbetaald. Binnen de 24 uur is het terugbetalen niet meer mogelijk.
 • LDB kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Het minimum aantal wordt steeds per cursus op voorhand aangekondigd. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.
 • Mocht om organisatorische redenen alsnog een cursus niet kunnen doorgaan op een voorgestelde (les)plaats en/of tijdsperiode zal de cursist het volledige bedrag terugbetaald krijgen of krijgt de cursist de keuze om deel te nemen aan een later geplande cursus.
 • Dit laatste kan zich alleen voordoen indien LDB zelf door overmacht geen les kan geven.
 • De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

Wet op de privacy en policy persoonlijke gegevens:

 • De cursist geeft aan LDB het recht om in functie van een te volgen of gevolgde cursus zijn dossier te beheren.
 • LDB verplicht zich ertoe om deze gegevens alleen te gebruiken binnen het kader van deze cursussen en ze onder geen enkel beding zonder medeweten van de cursisten mede te delen aan andere cursisten, docenten of bedrijven waarmee hij in het kader van deze cursussen samenwerkt. Het is LDB verboden om deze persoonsgebonden gegevens te geven of te verkopen aan derden.
 • De cursist heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.